"Hoe kunnen we droevig zijn

als we God altijd bij ons hebben"

Carlo Acutis

Lourdes 2024

Je moet wel GEK zijn !

Je kostbare vakantietijd
schenken aan een mindervalide.

Pastorale Zone Tienen en Radio Maria: 31 Mei 

11 februari 1933, 75jaar na de verschijning in Lourdes zegt de “Maagd der armen” tot Mariette: “Ik kom het lijden verlichten”. Deze dag zal de Heilige Paus Johannes-Paulus II uitroepen tot Wereldgebedsdag voor de zieken.
De mooie Dame laat zich een laatste keer zien op 2 maart 1933: “Ik ben de Moeder der Verlosser, Moeder Gods... Bid veel. Vaarwel”, zegt ze, en ze legt Mariette de handen op om haar te zegenen.
Klein en arm willen we tot onze moeder gaan, om voorspraak bij haar Zoon. Met lege handen, maar met een hart vol verlangen en dankbaarheid.

31 Januari: H. Giovanni Bosco (Don Basco)

Een heilige van mijn jeugd en voor de jeugd.

Le Chant des Cathedrales

Een Rover Scout broeder heeft Canal+ in Frankrijk zover gekregen om een eerste aflevering uit te zenden waarin hij kathedralen bezoekt als onderdeel van een pelgrimstocht te voet.

intussen zijn ook de volgende afleveringen te bekijken.

Het is een prachtige reportage.
Maar wel in het Frans

Een aanrader

Romebedevaart 28-29 december 2023

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de erkenning van de Europascouts als lekenbeweging binnen de Katholieke kerk mocht ik deelnemen aan een bedevaart voor de geestelijke raadslieden (GR's) van onze Europese Scouts en Gidsen vereniging (FSE)

Verslag kan je hier vinden.

Gebed voor vrede in Oekraïne en Rusland

God van vrede en gerechtigheid,
we bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne.
We bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.
We bidden voor allen die bang zijn voor de dag van morgen,
dat uw Geest van troost en sterkte hen nabij zal zijn.
We bidden voor hen met macht over oorlog en vrede
om wijsheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid,
dat deze hen leiden in hun beslissingen.
Bovenal bidden we voor elk van uw kostbare kinderen,
in gevaar en angst
dat U hen houvast geeft en bewaart.
Dat bidden wij in de naam van Jezus, de Vredevorst.
Moeder van de vrede, bid met ons.
Amen.

Lourdes 2022-2023-2024


‘Ga zeggen aan de Priesters …’

11 februari: O.L.Vrouw van Lourdes

Verlangend zie ik uit naar de heropening van een nieuw bedevaartseizoen. Na een lange periode van besmettingsgevaar en een veelvoud aan maatregelen groeit het verlangen om samen met anderen, in parochieverband, met verenigingen en samen met en/of ten dienste van zieken en mindervalide op tocht te gaan naar Maria te Lourdes.
11 februari is de verjaardag van de eerste verschijning waarna er nog verscheidene zullen volgen. Tijdens een van deze verschijningen krijgt Bernadette de opdracht: “Ga zeggen aan de priesters dat men hier een kapel bouwt en dat men hier in processie komt”. Deze bijzondere opdracht is een zo rijke bron van woorden dat het heiligdom het als thema genomen heeft gespreid over de drie volgende jaren.
Jaar 2022 “Ga zeggen aan de priesters …”
Jaar 2023 “… dat men hier een kapel bouwt…”
Jaar 2024 “…dat men hier in processie komt.”

In het boekje met uitleg over het jaarthema 2023 viel me op hoe belangrijk het evenwicht is tussen wat de kerk ons leert over de Maagd Maria en de ervaringen van het heilige en getrouwe ‘Volk van God’: de Bedevaarders zelf en te midden van hen zeker Bernadette Soudirous om haar te beminnen als Moeder van God.
Dit geldt zeker ook de priesters. Om te begrijpen wie de priester is, moeten we een beroep doen op het onderricht van de kerk. Maar om de priesters te beminnen mogen we vol vertrouwen kijken naar de Moeder van Jezus, en naar de ervaring en het voorbeeld van Bernadette.

Maria nodigt Bernadette uit. “Wil je mij het genoegen doen om hier gedurende twee weken te komen?” en zo ook geeft Maria haar de opdracht: “ Ga zeggen …” Zoals op de bruiloft van Kana brengt Maria feiten onder de aandacht, die uitnodigt om zich tot haar Zoon te richten, de bron van alle genade. Het zijn de priesters die aangesteld zijn om te handelen als Christus zelf. Dit ambtelijk priesterschap van de gewijden staat in dienst van het gemeenschappelijk priesterschap waarin alle gedoopten deel hebben. De genade van Lourdes zijn geen andere dan deze van het evangelie: bekering en genezing naar lichaam en ziel. Hierin wil Maria geen andere rol spelen dan deze die haar eigen is: “Zie de dienstmaagd van de Heer.”

Het thema: “Ga zeggen aan de priesters … “ is tevens een oproep om een warm hart toe te dragen aan hen die ten dienste willen staan van de genade en voor hen te bidden.

Feest van de openbaring:

De wijzen op bezoek - doopsel van Jezus - Bruiloft van Kana

Deze drie horen samen en vormen de overgang naar het openbaar leven van Jezus.

Lees meer in de Blog "De Afspraak"

Van Harte een Zalig kerstmis

en een gezegend nieuwjaar 

Adventszegen:

Gij die gelooft dat Gods Zoon in de wereld is gekomen
en verlangend uitziet naar zijn wederkomst:
moge de almachtige en barmhartige God
je in deze adventstijd
verlichting schenken en overvloed van zegen.
Amen.

Moge Hij jou in de strijd van dit leven
standvastigheid geven in geloof,
blijmoedigheid in de hoop
en ware ijver in de liefde.
Amen.

Moogt gij die nu de eerste komst viert van onze verlosser
en Hem met hart en ziel zijt toegewijd,
bij zijn wederkomst in heerlijkheid beloond worden
met de rijkdom van het eeuwig leven.
Amen

Christus Koning van het heelal

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 18,33b-37.

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zie tot Hem: 'Zijt Gij de koning der Joden?'
Jezus antwoordde hem: 'Zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken?'
Pilatus gaf ten antwoord: 'Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk
en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?'
Jezus ant­woordde: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap
van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben,
dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koning­schap is evenwel niet van hier.'
Pilatus hernam: 'Gij zijt dus toch koning?' Jezus antwoordde: 'Ja, koning ben Ik.
Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getui­genis af te leggen
van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.'

H.Hart

Een korte bezinning van onze nationale geestelijke raadsman van de europascouts en de toewijding aan het H.Hart op mijn scoutspagina (Link)

Op weg naar Pinksteren

Een mooie Noveen  in voorbereiding op pinksteren

1 Mei begin Maria-maand

Maart: Sint-Jozefsmaand .... 

 

Neem zeker een een kijkje naar de pagina rond Sint-Jozef.

 

11 Februari: O.L.Vrouw van Lourdes

7 februari: Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij.

Prijst nu de Heer, het is goed Hem te loven,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden.
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam.

Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden,
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

Ps. 147 (146), 1-2, 3-4, 5-6

31 januari: Heilige Johannes Bosco 

Opmerkelijk hoe de jonge zalige Carlo Acutis dezelfde kernwaarden in ons geloof hanteert om op de weg van de heiligheid vooruit te gaan, als Johannes-Paulus II en Don Bosco.

Een kleine bijdrage in de blog van de week